Shikashak ani Balu

Shikashak ani Balu Marathi Joke

रिकाम्या जागा भरा शिक्षक : (बाळूला) रिकाम्या जागी योग्य शब्दभर काचेच्या घरात राहणार्यांनी………… बाळू : लाईट बंद करून कपडे बदलावे……   Rikamya Jaga Bhara Shikashak: (Balula)Rikamya Jagi Yogya… Shabbaddbhar Kachechya Gharat Rahanaryani…. Balu: Light Band Karun Kapade Badlave……