Naslele Naral

Naslele Naral Marathi Joke

शिक्षक गण्याला. शिक्षक:- दहा नारळांपैकी सात नारळ नासले तर……….. किती नारळ शिल्लक राहतील. गण्या :- दहा . शिक्षक :- ते कसे ? गण्या :- नासलेले नारळ सुद्धा नारळच राहतील. त्यांचा काय फणस होतील काय मास्तर Shikashak Ganyala. Shikashak: Daha Narlapiaki Sat Naral Nasale Tar…Kiti Naral Shillak Rahtial Ganya: Daha. Shikashak: Te Kase ? Ganya: NAsalela … Read moreNaslele Naral