Shikashak ani Balu

Shikashak ani Balu

रिकाम्या जागा भरा
शिक्षक : (बाळूला) रिकाम्या जागी योग्य

शब्दभर काचेच्या घरात राहणार्यांनी…………
बाळू : लाईट बंद करून कपडे बदलावे……

 

Rikamya Jaga Bhara

Shikashak: (Balula)Rikamya Jagi Yogya…

Shabbaddbhar Kachechya Gharat Rahanaryani….

Balu: Light Band Karun Kapade Badlave……

 

 

Comments

Leave a Comment