Navra Bayko ani Trening

Navra Bayko ani Trening

बायको : देवा, जन्मोजन्मी हाच नवरा मिळू दे

नवरा : अरे वा, इतका आवडतो मी तुला?

बायको : तसे नाही हो, एवढं ट्रेनिंग दिलेलं वाया नाही का जाणार? नवीन माणसाला परत कोण शिकवणार?

 

Bayko: Deva, Janmojanmi Hach Navra Milu De…

Navra: Are Va Etaka Aavadto Mi tula ?

Bayko: Tase Nahi Ho, Evadha Trening Dilel Vaya Nahi Ka Janar ?

Navin Mansala Parat Kon Shikavnar

Comments

Leave a Comment