Navariche Ukhane

मैत्रि आणी नात्यात नसावा स्वार्थ,
— मुळेच माझ्या जीवनाला अर्थ…

कामाची सुरवात होते श्रीगणेशापासुंन
……..नाव घेयला सुरवात केली आजपासून

जेथे सुख शान्ति समाधान तेथे लक्ष्मिचा वास
..रावान्ना भरविते श्रीखंडाचा घास आजच्या सोहोळ्यात थाट केलाय खास
— ला भरविते जिलेबिचा घास

कळी हसेल फुल उमलेल, मोहरुन येईल सुगन्ध,
….. च्या सोबतीत, गवसेल जीवनाचा आनंद

नवीन नवरी साठी उखाणा…
आकाशाच्या प्रागंणात ब्रन्हाविश्नु आणि महेश ,
……च नाव घेवुन करते मि ग्रुह प्रवेश…

उन्हाळ्या चे दिवस आले झाली लग्ने सुरु..
…रावांचे नाव घेऊन केला आमचा संसार सुरु..!

आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे…
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे…
…….. नाव घेते सासू बाईंच्या माकडाचे.

अस्सल सोने चोविस कँरेट
———- अन माझे झाले आज मँरेज

इंग्रजी भाषेत चहाला म्हणतात टी
सौ….चे नाव घेण्यास लागते डबल फी !!!!!

गंगेची वाळू चाळ्णीने चाळू
चलचल ——– आपण सारीपाट खेळू

मातीच्या चुली घालतात घरोघर
——– झालीस माझी आता चल बरोबर

सूपभर सुपारी निवडू कशी, गळ्यात माळ वाकु कशी, पायात पैंजण चालू कशी,
…….. बसले मित्रपाशी, कपाटाची चावी मागू कशी…??

चंदनाच्या झाडावर बसला मोर
—– रावांच्या जीवावर मी आहे थोर

चंद्राचा उदय, समुद्राला भरती
—– रावांच्या शब्दांनी सारे श्रम हरती

सूख समाधान तिथे लक्ष्मीचा वास
—– रावांना देते मी जिलेबीचा घास

पदस्पर्शाने लंवडते उंबरठ्यावरलं माप
—– रावांची भाग्यलक्ष्मी म्हणुन ग्रुहप्रवेश करते आज

घराला असावं अंगण, अंगणात डोलावी तूळस
—– रावांच्या जीवनात चढवीन आंनदाचा कळस

सूख दू:खाच्या धाग्यांनी जीवन वस्त्र विणले
—– रावांच्या सहवासात भाग्य माझे हसले

अंलकारात अंलकार मंगळसूत्र मूख्य
—– रावांचा आनंद हेच माझे सौख्य

मंगळ्सूत्र हा सौभाग्याचा अंलकार
—– रावांच्यासह ध्येय, आशा होवोत साकार

आकाशाच्या पोटी चंद्र, सूर्य, तारांगणे
—– रावांचे नाव घेते तूमच्या म्हणण्याप्रमाणे

नीलवर्ण आकाशात चमकतात तारे
—– रावांचे नाव घेते लक्ष दया सारे

सांयकाळ्चे वेळी नमस्कार करते देवाला
—– रावांचे नाव घेताना आनंद होतो मनाला

इग्रंजी भाषेत चंद्राला म्हणतात मून
—– रावांचे नाव घेते —– ची सून

खडीसाखरेचा खडा खावा तेव्हा गोड
—– रावांचे नाव अम्रुतापेक्षा गोड

इग्रंजी भाषेत आईला म्हणतात मदर
—- रावांचे नाव घेते सोडा माझा पदर

फुलात फुल जाईचे फुल
—– रावांनी घातली मला भूल

साता जन्मीची पूण्याई फळाला आली आज
—– रावांच्या हाताने ल्याले मंगळ्सुत्राचा साज

पत्रिका जुळ्ल्य़ा योग आला जूळून
—– राव पती मिळावे म्हणून नवस केला कुलदेवतेला स्मरुन

संसार सागरात प्रीतीच्या लाटा
—– रावांच्या सुखदु:खात उचलीन मी अर्धा वाटा

आईवडिलांच्या आशिर्वादाने आला भाग्याचा दिवस
—–राव पति मिळावे म्हणुन कुलदेवतेला केला नवस

सीतेची पतिभक्ती, सावित्रीचा निग्रह
—– रावांचे नाव घेण्यास नको मला आग्रह

लाल चूटूक मेंदी, हिरवागार चुडा
—– रावांसाठी जीव झाला माझा वेडा

आनंदाच्या लाटांनी भरले मानस सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करीन —– रावांच्या बरोबर

आकाशात चमकतो तारा, अंगठीत चमकतो हिरा
—– राव पति मिळाले हाच भाग्योदय खरा

सोन्याच्या साखळीत खुलतात काळे मणी
—– राव झाले माझ्या सौभाग्याचे धनी

मनोभावे प्रार्थना करुन पुजला गौरीहर
—– रावांचा सहवास लाभो जन्मभर

प्रेमाचा दिला हुंडा, मानाची केली करणी
जीवनाचे पूष्प वाहिले —– रावांच्या चरणी

चांदीच्या ताटात पक्वानांची रास
—– रावांना देते लाडूचा घास

रंगबेरंगी रांगोळ्यांनी पंगतीला शोभा येते
लाडूचा गोड घास —– रावांना देते

मंगळागौरीची पूजा मनोभावे करते
—– रावांसाठी दीर्घायुष्य मागते

चंद्राच्या महालात रोहिणीची चाहूल
—– रावांच्या जीवनात टाकते पहिले पाऊल

नातेवाईक जमले केले मोलाचे आहेर
—– रावांच्या सहवासासाठी सोडले मायेचे माहेर

उंबरठयावरचं माप पायांनी लोटते
—– रावांच्या घरात भाग्याने प्रवेश करते

आई, बाबा येते आशीर्वाद दयावा
—– रावांचा सहवास जन्मभर लाभावा

—– रावांच्या बरोबर मन गेले गांगरुन
आईबाबांच्या आशिर्वादाची शाल घेते पांघरुन

मोत्याची माळ, सोन्याचा साज
—– रावांचे नाव घेते मंगळागौर आहे आज

मंगळागौरी माते नमन करते तुला
—– रावांचे अखंड सौभाग्य लाभू दे मला

दिवाळीच्या सणाला दिव्यांच्या पंक्ती
—– रावांना ओवाळते मंगल आरती

थोर कुळांत जन्मले, सुसंस्कारात वाढले
—– रावांच्या जीवावर भाग्यशाली झाले

सर्व सणामध्ये दिवाळीचा सण मोठा
—– रावांच्या सहवासात आनंदाला नाही तोटा

मखमली हिरवळीवर पाखरांचा थवा
—– रावांच्या संसारात लावीन दिप नवा

संसाराच्या वेलीवर फुलले नवे फुल
—– रावांना लागली बाळाची चाहूल

फुलांच्या सोडल्या माळा, जागोजागी लावले आरसे
—– रावांच्या बाळाचे आज आहे बारसे

गुलाबांचा ताटवा, लतांचा कुंज
—– रावांच्या बाळाची आज आहे मौंज

गोकुळात आला क्रुष्ण, सर्वांना झाला हर्ष
—– रावांच्या बाळाला लागले पहिले वर्ष

सोन्याची घुंगरं, चांदीच्या वाळ्या
सोनार घडवी दागिने —– रावांच्या बाळाला

वरातीच्या मिरवणूकीत सनईचे करुण सूर
—– रावांच्या बरोबर जातांना मनात होते हूरहूर

दाराच्या चौकटीला गणपतीचं चित्र
—– रावांच्या मुळे मिळालं सौभाग्याचं मानपत्र

अंबाबाईच्या देवळासमोर ह्ळ्दीकुंकवाचा सडा
—–रावांच्या नावावर भरते लग्नचुडा

आला श्रावणमास, पाऊस पडला शेतात
—– रावांचे नाव घेते धनधान्यसंपन्न घरात

शरदाचे चांदणे, मधुवनी फुले निशी़गंध
—– रावांचे नाव घेण्यात मला आहे आनंद

जीवनात ही घडी अशीच राहू दे
—– रावांचे प्रीतफुल असेच हसु दे

संथ वाहती गंगा, यमुना, आणि सरस्वती
—– रावांचे नाव हीच माझ्या प्रेमाची महती

कस्तुरीचा सुवास दरवळतो रानात
—– रावांचे नाव घेते माझ्या मनात

श्रीरामाच्या पाऊली वाहते फुल आणि पान
—– रावांचे नाव घेते, राखते सर्वांचा मान

निळया आकाशी रोहिणीस वाटे चंद्रासवे असावे
लग्नाच्या दिवशी —– स वाटे —– रावांचे नाव घ्यावे

नागपंचमीच्या सणी सख्या पुजती वारुळाला
—– रावांविना शोभा नाही वैभवाच्या देऊळाला
अंबाबाई च्या देवळात हळदी कुंकुवाच्या राशी
स्वानंद रावांचा नाव घेते मंगळागौरी च्या दिवशी

रुक्मीणीने पण केला क्रुष्णालाचं वरीन
———-  रावांच्या साथीनं आदर्श संसार करीन

नव्या आयुष्याची नवी नवी गाणी
——— च्या घराण्यात ———- रावांची झाले मी राणी

पतिव्रतेचा धर्म नम्रतेने वागते
———- रावाचं नाव घेऊन आशीर्वाद मागते

सुगंधात न्हाल्या दिशा धुंद दाही
———- रावाचं नाव ह्ळुच ओठी येई

हिरव्या साडीला पिवळा काठ जरतारी
—— रावांचे नाव घेते, शालू नेसून भरजरी

शिंपल्यात सापडले माणिक मोती
—— रावांच्या जीवनात झाले मी सारथी

महादेवाला बेल,विष्णूला तूळ्स
—— रावांचे नाव घ्यायला कसला हो आळस

आंनदाने भरला दिन हा लग्नाचा
—– रावांना घास देते गोड जिलेबीचा

मनाच्या व्रुंदावनात आंनद डोलते भावनेची तुळस
—– रावांच्या साथीने संसार मंदिरावर सुखाचा कळ्स

आई-वडील सोडताना, पाऊल होतात कष्टी
—– रावांच्या संसारात करीन मी सूखाची व्रुष्टी

सासूबाई आहेत प्रेमळ, जाऊबाई आहेत हौशी
—– रावांचे नाव घेते लग्नाच्या दिवशी

सुवर्णाची अंगठी, रुप्याचे पैजंण
—– रावांचे नाव घेते ऐका सारेजण

सासरचे निराजंन माहेरची फुलवात
—– रावांचे नाव घेण्यास करते सुरुवात

जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने
—– रावांचे नाव घेते पत्नी या नात्याने

माहेर जणू गंगा, सासर जणू सागर
त्यातच एकरुप —– रावांचे सूख निर्झर

पायातल्या जोडव्यात माहेरची स्म्रुती
—– रावांच्या स्नेहाने गेली माझी भिती

सत्य प्रुथ्वीचा आधार, सूर्य स्वर्गाचा आधार
यज्ञ देवतांचा आधार —– राव माझे आधार

मंगळ्सूत्रात राहे सासरची प्रीती
—– रावांचे नाव घेऊन समाधान चित्ती

पित्याचे कर्तव्य संपले, कर्तव्याला माझ्या सुरूवात
—– रावांचे सह्कार्य लाभो, माझ्या भावी जीवनात

गजाननाची क्रुपा, गुरुंचा आशीर्वाद
—– रावांचे नाव घ्यायला आज करते सुरुवात

सुर्यबिंबाचा कुंकुम तिलक, प्रुथ्वीच्या भाळी
—– रावांचे नाव घेते —— च्यावेळी

संसाराच्या देव्हा-यात उजळ्तो नंदादीप समाधानाचा
—– रावांचे नाव घेऊन, मागते आशिर्वाद अखंड सौभाग्याचा

स्वर्गाच्या नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी
—– रावांचे नाव घेते, मंगळागौरीच्यावेळी

रुप्याच्या वाटीत सोन्याचा चमचा
—–रावांचे नाव घेते मिळो आशिर्वाद तूमचा

नाही मोठेपणाची अपेक्षा, नाही दौलतीची इच्छा
—– रावांच्या संसारी आपणा सर्वाच्या शुभेच्छा

मानवी जीवनाचा आहे परमेश्वर शिल्पकार
—– रावांच्या रुपाने झाला साक्षात्कार

हिमालय पर्वतावर शंकर-पार्वतीची जोडी
—– रावांच्या जीवनात आहे मला गोडी

सर्वाना नमस्कारासाठी जोडते हो हात
—– रावांचे नाव घेते पण सोडा माझी वाट

भरलेल्या पंगतीत रांगोळी काढली चित्रांची
—– रावांच्या साथीला बसली पंगत मित्रांची

जडवाचे मंगळसूत्र सोन्याने मढविले
—– रावांच्या नावाकरीता एवढे का अडविले

शंकराच्या पिंडीवर बेलाचे पान
—– रावांचे नाव घेते राखुन सर्वांचा मान

आत्मरुपी करंडा, देहरुपी झाकण
—– रावांचे नाव घेऊन बांधते मी कंकण

कुलीन घराण्यात जन्मले, कुलवान घराण्यात पडले
—– रावांच्या जीवावर भाग्यशाली झाले

माहेरच्या ओढीने डोळे येतात भरुन
—– रावांच्या संसारात मन घेते वळून

लग्नाचे बंधन, जन्माच्या गाठी
—– रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी

संसाररुपी कादंबरीचे उघडले पहिले पान
—– रावांचे नाव घेऊन तुमचा करीते मान
लक्ष्मी शोभते दागदागिन्यांनी, विद्या शोभते विनयाने
—– रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहाने

संसाररुपी सागरात प्रेमरुपी सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करते —— रावांबरोबर

नाव घ्या नाव घ्या आग्रह असतो सर्वांचा
—– रावांचे नाव असते ओठांवर, पण प्रश्न असतो उखाण्याचा

सुखी संसारात हवी विश्वासाची जोड
—– रावांचे नाव घेते, घास घालून तोंड करते गोड

अरुणासह ऊषा आली, सोनियाची प्रभा पसरली
—– रावांचे नाव घ्यायला मी नाही विसरली.

नाशिकची द्राक्षे, नागपूरची संत्री
आजपासून मी झाले —– रावांची ग्रुहमंत्री

शब्द तिथे नाद कवी तिथे कविता
—– रावांची जोड जणू सागर आणि

नव्या दिशा, नव्या आशा, नव्या घरी पर्दापण
—– रावांच्या जीवनात माझे सर्वस्व अर्पण
दान दागीण्यापेक्षा शब्द हवा गोड ,
…रावांच्या संसाराला …ची जोड

सासरची सर्वा मानस आहेत हौशी ,
..रावांचे नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी

कर्दळीच्या वनात चान्डोल्पक्षी लपला
..शी लग्न करून … जन्मला

रेशमी सदर्याला प्लास्टीकचे बटन ,
..यांना आहे टक्कल ,पण डोक्यात नाही अक्कल

पहिली सोनी,दुसरी मनी,तिसरी जनी ,
सोडल्या तिघीजणी नी झालो ठकीचा धनी

अलीकडे अमेरिका पलीकडे अमेरिका ,
नाव घ्यायला सांगू नका मी आहे कुमारिका

कालच पिच्चर पहिला नाव त्याचे सायको ,
..रावांच नाम घेते …रावांची बायको

संपात संप कामगारांचा संप ,
..रावांच्या हातात ढेकणाचा पंप

लाल मणी तोडले; काले मणी जोडले,
—रावांसाठी मी माहेर सोडले

 

अत्तराचा सुगंध दरवऴ्ला चहुकडे
..रावांच्या नावाचा लौकिक होउ दे सगळिकडे

जन्म दिला मातेने पालन केले पित्याने,
……रावाच नाव घेते पत्नि या नात्याने

जशी आकाशात चंद्राची कोर ….. पती मिळायला माझे नशीब थोर
सुशिक्षित घराण्यात जन्मले, कुलवंत घराण्यात आले…..रावाचे नाव घेउन मी सौभाग्यवति झाले

देवघ्ररात तेवतो नंदादिप समाधानाचा
— च नाव घेते आशिर्वाद मागते अखंङ सौभाग्याचा

शब्दा शब्दानी बनते वाक्य
वाक्या वाक्यानी बनते कविता
…..माझे सागर मी त्यांची सरिता

चिवड्यात घालतात खोब्ररयाचे काप
— रावां समवेत ओलांडते माप

अबोलिच्या फुलाचा गंध् काहि कळेना
—चे नाव घेण्यास शब्द काहि जुळेना

हिमालयाच्या पायथ्याशि उतरल्या लतिका, …चे नाव घेते ….चि बालिका
चांन्दिच्या त्ताटात अगरबत्तिचा पुडा
……… च्या नावाने भरला हिरवा चुडा

….. लेक, झाले ….सुन्
..चे नाव घेते ग्रुह्प्रवेश करुन्..

सोन्याचे मंगळ्सुत्र सोनाराने घडविले,
— रावांचे नाव घ्यायला सगळ्यांनी अडविले

प्राजक्ताच्या फुलानि भरले अंगण
—रावांचे नाव घेवुन सोडले क़ंकण

बारिक मणी घरभर पसरले,—–
साठि माहेर विसरले

कॉम्पुटर ल असते फ्लोपी डिस्क ,
हिच्याशी लग्न करून घेतली मोठी रिस्क

संसाराच्या मधातली सारपिट
..च्या साथीने पसरला ,
तृप्ततेचा सुगंध मी सुखाने अनुभवला

सुख समृद्धी ,समाधान आणि संस्काराची शालीनता,
..च्या मिठीमध्ये तृप्त होइ तृप्तता

बकुळीचा बकुलगंध , मृतात्कींचा मृदगंध ,
..ची जीवनसाथ हा रेशमी ऋणानुबंध

माझं सार आयुश्य जणू ..च्या दुअल सीमचा हंड्सेट,
मान्ग्लाष्टकाची रीन्ग्टोन अन अंतर्पाठ दूर होताच जो झाला अकटीवेट

मागासुत्रातल्या दोन वाट्या सासर आणि माहेर,
..रावांनी दिला सौभाग्याचा आहेर

केले देते सोलून पेरू देते चोरून ,
…रावांच्या जीवावर कुंकू लावते कोरून

 

उभी होते मळ्यात ,
नझर गेली ख्ळ्यात,
हजाराची कंठी
..रावांच्या गळ्यात

मंगलदेवी मंगलमाते वंदन करते तुला,
..रावांचे आयुष्य वाढो हीच प्रथना तुला.

कुरुंदाची सहन चंदनाचे खोड
..रावांचे बोलणे अमृतापेक्षा गोड

महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ,
..रावांचे नाव घेऊन हिंदमातेचा जयघोष करू

चांदीची फटफटी सोन्याची सीट ,
नवरा म्हणे बायकोला जाऊ आपण डबलसीट

रामाने राज्य दिले भारत ने नाकारले
..रावांच्या जीवावर सौभाग्य स्वीकारले

तळ्यातल्या चिखलात लाल कमल उमलले,
..राव खड्यात पडले ,त्यांना दुसर्याने काढले

वाकडी तिकडी बाबुळ,तिच्यावर बसलेला होला
सखा पाटील मेला म्हणून तुका पाटील केला

चांदीच्या ताटात हळदी कुंकवाचा काला ,
..रावांच नाव घ्यायला आजच प्रारंभ केला

मांडवाच्या दारी पुजला वारू,
कारभारी रोज घ्या दारू
पण मला नका मारू

चांदीच्या ग्लासात गुलाबी सरबत ,
मालक निघाले पन्धरर्पुरला
मला नाही करमत

जन्माची गाठ बांधली सर्वा समोर,
..नाव घेते  ,परत मारू नका बर

चांदीच्या ताटात फणसाचे गरे ,
..राव दिसतात बरे पिच्चारला
नेतील तेवाच खरे

गिरजा शंकर सीता राम यांना गुरु करू ,
..राव आपण दोघे संसारसागर तारू

रुपयाची डबी त्यात आताराचा बोळा
..रावांचे बोलणे शंभर रुपये तोळा.

नदी पलीकडे नदी
मधी पेरला लसून,
पतीदेव जाऊ नका रुसून
आपण दोघे जाऊ रिक्षात बसून

आनंदाने भरला ,दिन हा लग्नाचा ,
..ल घास देते ,गोड जिलेबीचा

मंगळसूत्रात राहे सासरची प्रीती,
..चे नाव घेऊन समाधान चित्ती

स्वाती नक्षत्रातील थेम्बाने
शिंपल्यात होते मोती ,
..चं संगतीत
उजळते जीवनज्योती

चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू ,
लग्न झालेच नाही तर नाव कशे घेऊ

हाताने कराव काम मुखाने म्हणावे राम ,
रावांचे चरण हेच माझे चारधाम

आला आला रुकवत त्यावर चहाची किटली ,
नवरा नवरी सिनेमा बघायला बसली तर मध्येच फिलिंम तुटली

सागवानी पेटीला सोन्याची चूक ,
..रावांच्या हातात कायद्याचे बुक

चांदीचा पात सोन्याचे ठसे ,
..राव बसले आंघोळीला सोन्यावाणी दिस

सुंदर सुंदर हरिणाचे इवले इवले पाय ,
आमचे हे अजून कसे नाही आले .
गटारात पडले कि काय

एक होती चिऊ एक होती काऊ ,
..रावांचे नाम घेते काय काय खाऊ

शिडीवर शिडी बत्तीस शिडी ,
…राव ओढतात विडी अन मी लावते काडी

तेलाच्या दिव्याला तुपाची वात ,
..रावांशी केले लग्न ,आता आयुष्याची वाट

विडाच्या पानात पावशेर कात ,
…रावांच्या कमरेत घातली गाढवाने लात

पुरणपोळीत तुप असावे ताजे अन् साजुक,
…. आहेत आमचे फार नाजुक!!!!

संतांच्या वाणीत आहे ‘सोनियांच्या (ज्ञानाच्या)
खाणी’,
…. आहेत माझे कुंकूवाचे धनी

ज्ञानेश्वरांच्या प्रतिभेने डोळे दिपले जगाचे,
…सहसंसारात सुखी होण्यासाठी मागणे आहे

तुमच्या आशीर्वादाचे.

हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात
—- बसले दारात मी जाऊ कशी घरात

लागलाय श्रावण कर्ते मी महादेवाची महोभावे
पुजा,
…. च्या जीवावर कर्ते मी मजा.

उखाणा घेउन भगिनिंच्या सुप्तगुणांना मिळतो वाव,
आज आहे मंगळागॉरी ….. चे घेते मी नाव.

जाऊनिया काश्मिरला साजरे केले हनिमुन,
… चे नाव घेते …. ची सुन.

सौभाग्याचे काळे मणी घातले गळा,….नी लावला गुलाबांचा मळा,
किंवा …..च्या नावाने लावीते कपाळी लाल टीळा

देवब्राम्हण अग्नीसाक्षीने घेतले मी सात फेरे,
…. चे व माझे जुळले जन्मोजन्मीचे फेरे

दोन जीवांचे मीलन जणु शतजन्माच्या गाठी,
…..चे नाव घेते  तुमच्या आग्रहासाठी

अंगावरच्या शेलारीला बांधुनी त्यांचा शेला,
….चे नाव घेण्यास आज शुभारंभ केला

फुलले गुलाब गाली, स्पर्शात (डोळ्यात) धुंद झाली प्रीती,
….ची झाले मी जन्मोजन्मीची सौभाग्यवती

शब्दावाचुनी कळले सारे शब्दांच्याही पलीकडले,
….च्या प्राप्तीने मम भाग्य उदयाला आले

मनोकामना झाल्या सफल, आकांक्षांची होईल पूर्ती,
….रावांना मिळो तुमच्या आशीर्वादाने कीर्ती

संकेताच्या मीलनाकरीता नयन माझे आतुरले,
….ची मी आज सौभाग्यवती झाले

वर्षाकाठचे महिने बारा,
….या नावात सामवलाय आनंद सारा.

एक तीळ सातजण खाई,
…..ना जन्म देणारी धन्य ती आई

घराच्या पुढे अंगण अंगणात सजलाय बोगनवेल ,
प्रवेश करते गृहलक्ष्मी , वाजवून …च्या घराची बेल

रुसलेल्या ज्योतीला पवन म्हणतो हास,
—— ना भरवते मी श्रीखण्ड-पुरीचा घास

मंथरेमूळे घडले रामायण,
….. चे नाव घेते आज आहे सत्यनारायण

सुहासिनीने करावे नेहमी सोळा श्रूंगार,
…….आहे माझे प्रेमळ भरतार

जीवन आहे एक अनमोल ठेवा,
…… आणतात नेहमी सुकामेवा.

अजिंठा-वेरुळ्ची जगप्रसिद्ध आहे कोरीव लेणी,
….. नी आणलीये सुगंधी वेणी.

गीत गोविंदात श्रीकृष्णाने खेळीला राधेशी रास,
…. चे नाव घेते सुनमुख प्रसंगी सासुबाई पुढे घातली धान्याची रास

माझ्या धान्याचे माप आज शिगोशीग भरले,
म्हणून …….. रावांची मी सॉभाग्यवती झाले

ओssम या शब्दात आहे दिव्य शक्ती ,
…रावांवर करते मी अमर प्रीती

दैन्ंदिन जीवनात सुद्धा भगवतगीतेला आहे महत्त्व
रामरावांसह मी करीन काहीतरी दिव्यत्त्व

गृहप्रवेश करतांना साठविले मायेचे मोती भरभर,
….. च्या हातात हात देउन झाले मी निर्भर

विवाह म्हणजे सुरुवात एका नव-जीवनाची,
….. चे नाव घेउन जाणीव ठेवीन स्त्री कर्तव्याची

पुण्यात औन्ध मधे बन्गला उभा आहे ऐटित
जलु नका लोकहो … राव आहे आय़् टीत

अत्रावळ पत्रावळ , पत्रावळीवर होती वान्ग्याची फोड
***** हसतात गोड, पण डोळे वटारायची भारीच खोड्

सखोल विचार आणि कठीण परीश्रमाला असावी प्रामाणिकपणाची जोड
…चे बोलणे आहे साखरेपेक्षा गोड

कपाळावर लावले कूंकू लाल लाल,
…. च्या जीवावर आहे मालीमाल
लग्नासारख्या गोड दिनी आज्ञा कशी मोडू
—रावांना घास देताना,मला येई गोड हसू

शुभमंगल प्रसंगी अक्षदा पडतात माथी
—राव म्हाजे माझ्या जीवनसाथी

चंद्राच्या महालात रोहिणीची चाहूल,
–रावांच्या जीवनात टाकते मंगलमई पाऊल.

आकाशाच्या अंगणात ,ब्रह्मा ,विष्णू आणि महेश,
…..रावांचे नाव घेऊन करते हो गृहप्रवेश .

गर्द आमराई त्यामाध्ये पोपटाचे थवे,
….चे नाव माझ्या ओठी यावे

गोव्यावरून आणले काजू ,
..रावांच्या थोबाडीत द्यायला मी का लाजू

वड्यात वडा बटाटावडा,
….मारला खडा
म्हणून जमला आमचा जोडा
बागे मध्ये असतात गुलाबाच्या कळ्या
गणपतरावांचे दात म्हणजे दुकानच्या फळ्या

इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कव्हर
……………..च नाव घेते …………… ची लव्हर

वन टू थ्री ……………………
…….. चे नाव घेते मला करा फ्री

स्टुलावर स्तुला बत्तिस स्तुल
………… राव एकदम ब्यूटिफुल

…….. चा नि माझा संसार होईल सुखकर
जेव्हा मी चीरेन भाजी आणि तो लावेल कुकर

भारतीय नारी पतिला देते उच्च स्थान,
…… चे ठेवीन सदोदित मान.

थोरातांच्या दुधावर येते जाड साय,
……. ना जन्म देणरी धन्य ती माय

फुलासंगे मातीस सुवास लागे,
…. नि माझे जन्मोजन्मिचे धागे.

कुंकु लावत ठसठशीत, ह्ळ्द लावते किंचित,
….. आहेत माझे पूर्व संचित !!

लागलाय श्रावण कर्ते मी महादेवाची महोभावे पुजा,
…. च्या जीवावर कर्ते मी मजा.!!

भाऊबहिणीच्या प्रेमाचे प्रतिक आहे रक्षाबंधन,
….ना करीते मी रोजच वंदन.!!

तडजोड हा मंत्र आहे दोन पिढ्यांना जोडणारा पूल
…ना आवडते गावठी गुलाबाचे फुल !!

हिरवा शालू लेवुनि येतो श्रावण महिना,
…. हाच माझा खरा दगिना.!!

श्रावण महिन्यात सर्वजण करतात श्रवणी सोमवार,
…. सह केले मी हरिद्वार किंवा आहेत दिलदार. !!

झुळुझुळु वाहे वारा मंद मंद चाले होडी
आयुष्यभर सोबत राहो — – — ची जोडी !!

लक्ष लक्ष दिव्यासारखे उजळत राहते एकनिष्ठ प्रेम,
….ची माझ्या र्हुदयात कोरली गेली एकमेव फ्रेम. !!

संतांच्या वाणीत आहे ‘सोनियांच्या (ज्ञानाच्या) खाणी’,
…. आहेत माझे कुंकूवाचे धनी !!

ज्ञानेश्वरांच्या प्रतिभेने डोळे दिपले जगाचे,
…सहसंसारात सुखी होण्यासाठी मागणे आहे तुमच्या आशीर्वादाचे.!!

गोरया गोरया हातावर रेखाटली मी सुबक मेंदी,
….चे नाव घेण्याची वारंवार येवो संधी !!

गुलाबाच्या झाडाला कळ्या येतात दाट
—– नाव घेते सोडा माझी वाट !!

हिमालय पर्वतावर बर्फाचे खडे
……. चे नाव घेते सत्यनारायणापुढे !!

आई बापाने वाढवले मैत्रिणीने घडवले
— चं नाव घ्यायला — अडवले !!

हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात
—- बसले दारात मी जाऊ कशी घरात !!

रातराणीच्या सुगंधाने नीशिगंध झाला मोहित
मागते आयु्ष्य —– च्या सहीत !!

संथ संथ वाहे वारा मंद मंद चाले गती
देवा सुखी ठेव ——- ची जोडी !!

साठ्यानंची बीस्कीटे, बेडेकरंचा मसाला
— नाव घ्यायला आग्रह कशाला !!

Comments

Leave a Comment